Přehled realizovaných zakázek z OPŽP

Analýza rizik ohrožení jímacího území Svatá Anna u Skutče

V rámci Analýzy rizik ohrožení jímacího území Svatá Anna u Skutče byla provedena rešerše dokumentace dosud provedených prací a byl realizován průzkum stávající úrovně kontaminace horninového prostředí prostoru infiltračního území tvorby podzemních vod prameniště skupinového vodovodu Skuteč. Současně byla zohledněna Aktualizace analýzy rizik, zpracovaná v r. 2010 firmou Bystřicko a. s. pro hlavní ohnisko znečištění, a sice pro areál závodu společnosti VELAMOS, a. s., lokalita Skuteč. Na základě vyhodnocení získaných výsledků je možno m. j. konstatovat, že:

►Geologické podmínky umožňují migraci ClU v infiltračním území vodních zdrojů Skuteč – Svatá Anna.

►Byl prokázán přestup kontaminace z podzemní vody, zejména ClU, do místních povrchových toků Špitálského, Konopáčského a Skutíčského potoka, které jsou levobřežními přítoky Anenského potoka, včetně ověření kontaminace ClU Anenského potoka. Sedimenty sledovaných vodotečí obsahují nadlimitní obsahy těžkých kovů (kadmium, nikl, chróm).

►Za současného stavu je ohrožen ekosystém v povrchových vodách Anenského potoka a jeho levobřežních přítocích.

►Přesto, že konkrétní rizika nebyla AR prokázána, hlavní nebezpečí tkví v prokázaném šíření kontaminace do povrchových vod jímacího území a dále v prokázaném šíření kontaminace do podzemních vod směrem k jímacímu území.

►V případě, že by došlo k zasažení mělce uložených cenomanských pískovců kontaminací ClU v jímacím území, došlo by k havarijnímu ohrožení zdroje skupinového vodovodu Skuteč.

Aktualizované analýzy rizik na lokalitě ČS PHM Nové Strašecí společnosti BENZINA, s.r.o.

Předmětem prací bylo posoudit na základě průzkumných prací, jestli stará ekologická zátěž způsobená ČS PHM, představuje rizika pro zdraví obyvatel z okolní zástavby nebo pro životní prostředí.

Zájmová lokalita se nachází na severozápadním okraji města Nové Strašecí u silnice II/237 v blízkosti křížení s rychlostní komunikací I/6 Praha – Karlovy Vary. Podloží lokality je tvořeno spongilitickými slínovci spodního turonu, které jsou překryty antropogenními navážkami a písčito-jílovitými hlínami s obsahem úlomků slínovců. Kontaminace ropnými uhlovodíky byla předchozími průzkumy ověřena jak v nesaturované, tak v saturované zóně s tím, že sice nebylo identifikováno nepřijatelné riziko ohrožení zdraví osob ani riziko ohrožení ekosystémů, ale bylo nalezeno riziko pravděpodobného znehodnocení zdroje pitné vody individuálního zásobování.

V roce 2011 proto společnost SANGEO, v.o.s., na lokalitě vybudovala vrt v předpokládaném směru šíření kontaminace a mimo jiné provedla dvou-kolový monitoring kvality podzemních vod.  Na základě výsledků laboratorních analýz podzemní vody (látky C10-C40: <0,05 až 0,124 mg/l) pak byla navrhnuta variantní řešení nápravného opatření, z nichž byla po doplňkovém kole monitoringu, které potvrdilo téměř nulové koncentrace ropných látek, vybrána varianta tzv. nulového řešení. To znamená, že na lokalitě byly ukončeny veškeré průzkumné a monitorovací práce a zbytková kontaminace byla ponechána přirozené atenuaci.

Vliv provozu bývalé firmy s.p. TRANSPA Žleby na podzemní vodu, řeku Doubravu a na lokální zdroje pitné vody – analýza rizik

Předmětem analýzy rizik bylo posouzení vlivu provozu bývalého s.p. Transpa Žleby, který se v minulosti zabýval zpracováním, úpravou kovů, kovoobráběčstvím a slévárenstvím. Průzkumné práce byly prováděny nejen v tomto průmyslovém areálu, ale i jeho v širším okolí. Na základě výsledků provedených prací bylo jako zásadní zdroj kontaminace označeno znečištění podzemní vody ClU s ohniskem přímo v areálu bývalého závodu. Kontaminace ClU přesahuje hranice závodu a je rozšířena severním až severozápadním směrem, a to minimálně 1 km za hranice závodu. Dominantním kontaminantem je cis 1,2-dichlorethen, což spolu s dalšími ukazateli svědčí o probíhající přirozené atenuaci znečištění. Maximum kontaminace je odváděno povrchovou vodou Doubravy, část kontaminace proniká do levobřežní části, kde se nacházejí domovní studny. Stávající zjištěné koncentrace ClU v domovních studnách nenasvědčují aktuální hrozbě ve smyslu zdravotních rizik spojených s užíváním vody, nicméně riziko by mohlo vzniknout v budoucnosti v případě dalšího šíření kontaminačního mraku v levobřežní části Doubravy.  Koncentrace ClU v povrchové vodě Doubravy překračují normy environmentální kvality. Analýza rizik proto doporučila rozšířit sanační práce zahájené v areálu bývalého s.p. Transpa Žleby v roce 2013 i do oblasti severně a severozápadně za hranicí areálu závodu.

Sanace ekologické zátěže úložiště „A“ v ALPH na LZ Čáslav včetně demolic

Společnost SANGEO prováděla koordinační práce na stavbě, které spočívaly:

►  v odborném dohledu při demolici nadzemních a podlahových konstrukcí a nadzemních potrubních rozvodů a likvidaci kontaminovaných stavebních materiálů,

►  v odborném dohledu při demolici podzemních konstrukcí stávajících kolidujících monitorovacích a sanačních vrtů a odtěžbě kontaminovaných zemin,

►  v provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků objednatele, ČIŽP OI HK,

►  ve vypracování harmonogramu odběru kontrolních vzorků se závazným měsíčním plněním,

►  ve vypracování a provádění vyhodnocení plánu kontrol a řízení jakosti dle norem ISO 9000 před zahájením stavby, v průběhu realizace a zajištění souvisejících činností včetně závěrečného vyhodnocení, které bylo součástí dokumentace předání a převzetí díla,

►  v doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení,

►  ve zpracování závěrečné vyhodnocující zprávy o průběhu sanačních prací.

Dále společnost SANGEO zajišťovala sanaci podzemních vod  a odběr vzorků. Za účelem čerpání kontaminovaných podzemních vod byla v prostoru sanační jámy vybudována sanační studna a u kolejiště byl zbudován sanační vrt.

Na Vrtálně, Pardubice - analýza rizika kontaminace vodních zdrojů chlorovanými uhlovodíky

Realizace: 2012 – dosud probíhá, investor: Ing. Petr Šindelář

Cílem realizace analýzy rizika Na Vrtálně v Pardubicích je nejpřesnější určení rozsahu, směru proudění kontaminace a míry ohrožení životního prostředí kontaminanty – tedy chlorovanými uhlovodíky.

Rozsah prací: Pro prvotní zjištění možnosti šíření kontaminace a zejména litologického charakteru kvartérních sedimentů a podložních hornin byl proveden geofyzikální průzkum. Na tento průzkum navazovala úvodní etapa monitoringu podzemních vod ze stávajících hydrogeologických objektů a povrchových vod z místních vodotečí. Po vyhodnocení výsledků úvodního monitoringu a geofyzikálního průzkumu bylo navrženo I. kolo vrtných prací, kde bylo za účelem ohraničení kontaminačního mraku vybudováno 7 ks nových hydrogeologických monitorovacích vrtů hlubokých 8 m a pro potvrzení kontaminace saturované zóny 30 ks jednorázových nevystrojených závrtů hlubokých 3 m. V rámci vzorkařských prací byly provedeny odběry zeminy, půdního vzduchu, podzemních a povrchových vod. Na základě vyhodnocení výsledků bylo navrženo II. kolo vrtných prací pro získání dopřesňujících informací o rozsahu kontaminačního mraku. Dále bude v průběhu analýzy rizika též ověřována účinnost inovativní sanační technologie – Fentonova činidla.

Hydrogeologický průzkum – zhotovení vrtu HGU-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod - Úherčice

Realizace: 10.7.2017 až 17.11.2018, Objednatel: Obec Úherčice

Hydrogeologický průzkum byl proveden za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod v Úherčicích. Průzkumné práce probíhaly v období od konce července do poloviny srpna roku 2017, kdy byly realizovány vrtné práce, hydrodynamické zkoušky a odběr vzorků podzemní vody na laboratorní analýzy.
V rámci vrtných prací byl vyhlouben vrt hloubky 61 m. Vrt byl zhotoven vrtnou soupravou WIRTH B1, v kvartérních horninách byl použit vrtný průměr 254 mm a ve skalních horninách průměr 254 mm. Výstroj vrtu je z PVC 160/7 mm.
Průzkumným vrtem HGU-1 bylo zastiženo napjaté zvodnění podzemní vody s negativní výtlačnou úrovní, průlinově-puklinově propustné, vázané na přípovrchové pásmo zvětrání a rozrušení sedimentárních hornin. Přítoky podzemní vody do průzkumného vrtu byly naraženy v úrovních 2,0 – 42,0 m p. t. Po vystrojení vrtu a odtěsnění se hladina podzemní vody ustálila na úrovni cca 0,18 m p. t. Během čerpací zkoušky, která trvala 13 dní, byla stanovena využitelná vydatnost nového zdroje na 0,2 l/s.
Nově vybudovaný vrt bude sloužit jako doplňkový zdroj podzemní vody pro obec Úherčice období letních měsíců.

Žleby - most a vjezd do areálu
Žleby - hloubení HGV-1
Žleby - pohled z mostu k nádraží
Žleby - prostor severně od areálu
Žleby - odběr vzorku povrchové vody
Na Vrtálně
Na Vrtálně
Na Vrtálně
Na Vrtálně
Na Vrtálně
Na Vrtálně
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Čáslav
Čáslav
Čáslav
Čáslav
Čáslav
Čáslav
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice
Úherčice